fbpx Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN Your Happy Budget

Artikel 1. Definitie
1.1 Opdrachtnemer: mevrouw F.P. van Splunter, handelend onder de naam Your Happy Budget, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 74093797, die in deze algemene voorwaarden verder wordt
aangeduid als ‘opdrachtnemer’.
1.2 Opdrachtgever: (1) de cliënt, of (2) de werkgever van de cliënt, of (3) een derde betrokken partij die een
overeenkomst afsluit ten behoeve van de cliënt.
1.3 Cliënt: de natuurlijke persoon die door de opdrachtnemer wordt begeleid.
1.4 Opdracht: de overeenkomst die wordt gesloten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever krachtens
welke de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 2 Toepassingsgebied
2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is.
2.2 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de
opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en
opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van een nietige c.q. vernietigde
bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst
3.1 Het aanbod wordt schriftelijk vastgelegd in een offerte. Alle offertes zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen. De offerte is 30 dagen geldig na de datum waarop het aanbod is
uitgebracht, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien opdrachtgever het
aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het
aanbod schriftelijk is overeengekomen.
3.2 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte of de overeenkomst van
budgetcoaching door de opdrachtgever. De opdrachtnemer begint met de werkzaamheden na ondertekening
van de offerte. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgave van reden te
weigeren.
3.3 Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij opdrachtnemer mag
vertrouwen op de juistheid en de volledigheid hiervan.
3.4 Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden indien die schriftelijk
door opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
3.5 De verplichtingen van opdrachtnemer gaan nooit verder dan die door opdrachtnemer schriftelijk zijn
bevestigd.

Artikel 4 Medewerking door client
4.1 Cliënt zal opdrachtnemer tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en
noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte
informatie, ook als deze afkomstig zijn van derden.
4.3 Als de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde
verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2
bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is opdrachtnemer bevoegd
het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Het eerste gesprek is een intakegesprek. Dit gesprek vindt voor de offerte plaats en is vrijblijvend en
kosteloos. In het gesprek worden de mogelijkheden onderzocht door de opdrachtnemer en de cliënt.
Besproken wordt de concrete hulpvraag, de persoonlijke behoefte en verwachtingen van de cliënt ten aanzien
van de vraag en het coaching traject of advies, de persoonlijke verhouding, de tijdsinvestering en de overige
inspanning. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na het intakegesprek te beslissen dat zij ten
aanzien van de cliënt geen overeenkomst zal aangaan met de cliënt of de beoogde opdrachtgever.
5.2 Wanneer opdrachtnemer, op het moment dat de overeenkomst van kracht is, de overtuiging heeft, om
welke reden dan ook, de cliënt niet verder te kunnen coachen of adviseren, wordt dit tussen partijen
besproken en wordt de coaching/advisering afgerond. Andersom, als blijkt dat de cliënt zich onvoldoende
gesteund voelt in het proces, kan de cliënt te allen tijde de relatie verbreken. Dit besluit wordt in een
afrondend gesprek toegelicht.
5.3 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de coaching en verwoordt
deze persoonlijk aan een eventuele opdrachtgever. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het
budgettaire advies. Indien de opdracht door derden is verstrekt zal opdrachtnemer alleen schriftelijk
rapporteren aan cliënt, waarbij het rapport door zowel opdrachtnemer als door de cliënt zijn ondertekend.
5.4 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal
deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
Echter, gezien de aard van de diensten kan zij geen garanties geven over het behalen van een bepaald
resultaat.
5.5 Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke
wensen van opdrachtgever, mits dit naar oordeel van opdrachtnemer bijdraagt aan een behoorlijke uitvoering
van de overeenkomst.
5.4 Opgegeven termijnen voor de levering van de diensten door opdrachtnemer dienen slechts als richtlijn.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de
daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door opdrachtnemer
slechts worden verricht, als door partijen een nadere overeenkomst is getekend. Deze extra werkzaamheden
zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de dan geldende tarieven van opdrachtnemer.
6.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.3 Indien een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen aan de
opdrachtgever te voldoen, is opdrachtnemer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te
brengen.

Artikel 7 Tarieven
7.1 Met de opdrachtgever (cliënt zelf, werkgever of een derde) worden prijsafspraken gemaakt op basis van een tarief per uur, per dagdeel of een pakketprijs voor het gehele coachtraject. De opdrachtnemer legt dit vast in de overeenkomst.
7.2 Alle particuliere tarieven zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten binnen een straal van 15 km. Alle tarieven voor werkgever, of een derde betrokken partij van cliënt zijn exclusief BTW.
7.3 Vindt de coaching plaats buiten een straal van 15 km vanaf het kantooradres, dan is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van € 0,19 per gereden kilometers. Reistijd langer dan een half uur enkele reis, worden voor de helft in rekening gebracht.
7.4 Opdrachtnemer zal de opdrachtgever uiterlijk na afloop van de kalendermaand, een factuur sturen voor de
geleverde uren van die maand.
7.5 Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 8 Betaling
8.1 Opdrachtgever dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder korting of
verrekening door overschrijving op de bankrekening vermeld op de factuur.
8.2 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de
opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer is dan bevoegd de vordering uit handen te
geven. Naast het verschuldigde bedrag aan opdrachtnemer wordt de opdrachtgever dan ook gehouden aan de
vergoeding van 15% buitengerechtelijke incassokosten en van eventuele gerechtelijke kosten.
8.3 Indien opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient hij dat binnen 14 dagen na
dagtekening van de factuur schriftelijk gemotiveerd aan opdrachtnemer te melden. Indien opdrachtgever niet
aan bovenstaande heeft voldaan, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard.
8.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een gesprek in rekening te brengen als de cliënt zich niet
tijdig heeft afgemeld. De afmelding dient tenminste 24 uur voor de afspraak ontvangen te zijn.

Artikel 9 Leveringstermijn
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de
overeenkomst te annuleren, of de afname van –of betaling voor diensten te weigeren, tenzij de opdrachtgever
Opdrachtnemer schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en opdrachtnemer ook
binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. In dat geval
is opdrachtnemer verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt dan bedoeld
onvoorziene persoonlijke omstandigheden welke van zo’n aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst
daardoor in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verwacht.
10.2 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan is opdrachtnemer gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1 Alles wat in het contact tussen opdrachtnemer en cliënt besproken wordt, blijft vertrouwelijk.
Opdrachtnemer treedt met betrekking tot het besprokene niet naar buiten richting werkgever of een andere
derde partij. Alleen de cliënt zelf heeft het recht te beslissen wat naar buiten komt. Hij kan daartoe in goed
overleg de opdrachtnemer machtigen.
11.2 De cliënt machtigt opdrachtnemer tot het opvragen en uitwisselen van gegevens bij derden, voor zover
die nodig zijn om het ingezette budgetbegeleidingstraject uit te voeren. Cliënt zal hiertoe een
machtigingsformulier ondertekenen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, de cliënt of een
derde die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de schade, waartegen de
opdrachtnemer verzekerd is dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te
zijn.
Daarbij moeten in ieder geval de volgende beperkingen in acht worden genomen:
• Niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade, derving van inkomsten en andere gevolgschade,
door welke oorzaak ook ontstaan.
• Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
• De door de opdrachtnemer te betalen schadevergoeding is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot
maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten
met de duur van langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van één maal het
jaarmaximum.
13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in
het tijdig verstrekken van de juiste informatie welke opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een
juiste uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Beëindiging overeenkomst
14.1 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijke
beëindigen. Opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging
verrichte werkzaamheden.
14.2 Opdrachtgever heeft de betaling van het verschuldigde bedrag voldaan (bij oorspronkelijk einde van de
overeenkomst), tenzij partijen schriftelijk een andere betaling zijn overeengekomen.

Artikel 15 Algemene verordening Gegevensbescherming
15.1 Wanneer cliënt zich aanmeldt voor een dienst, vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.
15.2 De persoonsgegevens van cliënt wordt door opdrachtnemer nooit aan derden gedeeld zonder
toestemming.
15.3 De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van opdrachtnemer of die van een derde
partij.
15.4 Bij een eventuele data lek of diefstal brengt opdrachtnemer cliënt gelijk op de hoogte.
15.5 Cliënt heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens en het recht deze te laten wijzigen of te laten
verwijderen. Ook is het mogelijk persoonsgegevens over te laten dragen naar een derde partij na uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van de cliënt.
15.6 De bewaartermijn van een gesloten dossier is maximaal 5 jaar, uiteraard kan dit zoals hier boven vermeld
eerder worden gewist of vernietigd als cliënt dat wenst.

Artikel 16 Geschillen
16.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht
worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer woonachtig is.
16.2 Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 17 Slotbepaling
17.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 maart 2019 en gelden voor onbepaalde tijd.
17.2 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste
versie van de algemene voorwaarden die op de website www.yourhappybudget.nl vermeld staan.
17.3 Ingeval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden
vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel de
vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel de
vernietigende bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, de strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
17.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te
dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.